Indeling voor ronde 28

WitZwart
Stornebrink Gerrit (B)-Dijkstra HarmJan (A)
Sikma Piet (B)-Johan Verheggen (C)
Dolle Josef (A)-Leeverink Johan (A)
de Leeuw Jappie (C)-Hylkema Lambertus (C)
Bottema Tjesse (C)-Sibbele Bonthuis (B)
Stapersma Tine (C)-Ouderkerken Jolle (J)
Sjors Galama (O)-Jelmer Groeneveld (J)
Guusje Galama (J)-Altena Jan (C)
Elbrich Ouderkerken (J)-Sybrich Ouderkerken (J)
Thys Blaeser (J)-Hageman Garmen (B)
Viersma Murk (A)-Afwezig met geldige reden
Banning Cees (A)-Afwezig met geldige reden
Van der Pal Hessel (B)-Afwezig met geldige reden
Bergsma Taeke (B)-Afwezig met geldige reden
de Boer Fokke (A)-Afwezig met geldige reden
Boomsma Eeltsje (B)-Afwezig met geldige reden
de Jong Sieb (A)-Afwezig met geldige reden
Smit Frans (C)-Afwezig met geldige reden
De Jong Baukje (O)-Afwezig met geldige reden
Eskandar, Antonius (J)-Afwezig met geldige reden


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl