Indeling voor ronde 29

WitZwart
Gerrit vO (A)-Cees (A)*
HarmJan (A)-Piet (B)
Eeltsje (B)-Thys (B)
Tjesse (C)-Gerrit S(B)*
Fokke Burg (C)-Hessel (B)
Sybrich( D)-Jolle (D)*
Elbrich (D)-Hannah
Rein-Josef (A)
Sibbele-Tine (C)
Rick vd Leede-Lambertus (C)
Baukje-Jan Altena (D)
Murk (A)-Afwezig met geldige reden
Lucas-Afwezig met geldige reden
Lars Boersma-Afwezig met geldige reden
Taeke (B)-Afwezig met geldige reden
Jan de Boer (C)-Afwezig met geldige reden
Fokke d B (A)-Afwezig met geldige reden
Jappie (C)-Afwezig met geldige reden
Frans (C)-Afwezig met geldige reden
Garmen (B)-Afwezig met geldige reden
Tobias-Afwezig met geldige reden
Carsten-Afwezig met geldige reden
Johan (C)-Afwezig met geldige reden


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl