FSB jaarvergadering 2014

hier komt een verslag van HJD

 

 FSB-vergadering, een impressie

Oei, ik zie nu dat Eeltje van mij verwacht dat ik een verslagje schrijf over de FSB-vergadering die vorige week woensdag in het Kalverdijkje (zo noem ik de lokaliteit nog maar even) te Leeuwarden plaatsvond. Ik geloof inderdaad dat ik een toezegging in die richting gedaan heb, maar aantekeningen heb ik niet gemaakt, dus moet het maar even 'uit het blote hoofd'. Ofwel putten uit een geheugen dat met het klimmen der jaren toch wat minder wordt, helaas.

Was het een vlotte vergadering? Nee, niet echt. Het begon al met de notulen van de vorige keer. Daar was de nodige kritiek op. Een paar belangrijke zaken waren op de een of andere manier uit het verslag weggevallen en daar werd nu door verschillende afgevaardigden een correctie op gevraagd. De beoogde nieuwe secretaris Willem Kuipers zat driftig te schrijven dus mogen we aannemen dat het nu wel goed komt.

Alvorens de notulen overigens aan de orde werden gesteld, werd een vast agendapunt afgewerkt: het herdenken van de schakers die ons het afgelopen seizoen door de dood ontvielen. Haytjema (van Workum?) werd genoemd en Pieter Sinnema van Stiens. Staande werden de schaakvrienden van weleer herdacht. (Bij rondvraag heb ik erop gewezen dat we Cees Zee van Emmeloord waren vergeten!)

In mijn herinnering kwamen vervolgens de financiële zaken aan de orde. Onze Hans van den Bosch deed namens de kascommissie het woord. Aanvankelijk waren er wat onduidelijkheden maar toen penningmeester Visser een aanvullende verklaring had afgelegd was de kascommissie tevreden gesteld. Van den Bosch stelde de vergadering voor de penningmeester te dechargeren, hetgeen met applaus werd bekrachtigd.
Bij de behandeling van de begroting voor het komend seizoen wreekte zich het feit dat het bestuur niet al te duidelijk in de stukken had verwoord de kleine koerswijziging die wel degelijk is ingeslagen. Wat was het geval? Vorig jaar merkten diverse verenigingen op dat de FSB wel een hele forse reserve achter de hand houdt terwijl anderzijds het Friese schaakleven best ook een paar financiële impulsen kan gebruiken. Het bestuur werd opgeroepen met voorstellen te komen. In de toelichting op de begroting stond nu een beetje in verdekte termen wat het bestuur met die opdracht heeft gedaan. Een aantal FSB-bijdragen aan provinciale schaakevenementen wordt verhoogd en bovendien wordt er een flink bedrag beschikbaar gesteld voor mensen die een kadercursus willen volgen. Door deze wat summiere toelichting kon niet voorkomen worden dat er van verschillende kanten kritiek was op het 'terughoudende beleid' van het bestuur. Er waren vragen over de hoogte van de reserves. Waarom zijn die zo hoog? Schrijft de KNSB dat voor? Waarom wordt het geld niet gedeeltelijk ingezet om belangrijke initiatieven voor het Friese (jeugd)schaakleven mee te ontplooien? Voorzitter Van der Heide had derhalve flink wat uit te leggen. Hij verklaarde de hoogte van de reserves. Die zijn bedoeld om een jaar lang de contributie aan de KNSB af te kunnen dragen. Het bestuur had zich op het standpunt gesteld dat de reserves niet onder dat bedrag mogen duiken. Omdat we evenwel in werkelijkheid nog iets meer gelden ' achter de hand hebben' achtte het bestuur het verantwoord voor het komend jaar een gat te begroten van circa duizend euro. Er waren verenigingen die deze toch al behoorlijk kwistige strategie van het bestuur konden onderschrijven. Drachten en de Twee Kastelen bijvoorbeeld steunde het bestuursbeleid en pleiten voor een verdere instandhouding van de reserves. Andere verenigingen w.o Akkrum, Leeuwarden en ook Bolsward bepleitten een lijn waarbij minder sterk wordt vastgehouden aan de bestaande hoogte van de reserves. Uiteindelijk draaide het uit op een compromis. De begroting werd vastgesteld en het bestuur aanvaardde de opdracht om nog een keer te gaan kijken naar de reservepot. Onderzocht zal worden welk bedrag er veiligheidshalve minimaal achter de hand gehouden moet worden.

Na de financiën kwamen de verschillende competities aan de orde. De wedstrijdleider had een paar wijzigingen aangebracht in de klasse-indeling en vroeg achteraf de toestemming van de vergadering. Die kon zich zonder al te veel tegengespartel vinden in de voorstellen. De bijbehorende reglementswijzigingen werden vastgesteld. Aansluitend werd er geloot voor de bekercompetitie. Westergoo werd aan Franeker gekoppeld. De wedstrijd wordt in Franeker gespeeld.

Voorts waren er nog wat formaliteiten. Zo werd het jaarverslag formeel vastgesteld en werden de prijzen uitgereikt van de competitie van vorig jaar. Ook het FSB-bestuur onderging een wijziging. Voorzitter van der Heide was beschikbaar voor een nieuwe periode van drie jaar en werd herbenoemd. Secretaris Abma zag een nieuwe termijn als bondsscribent niet zitten en stelde zich derhalve niet verkiesbaar. Zijn plaats in het bestuur wordt ingenomen door Wouter van der Griendt. Hij zal als jeugdleider gaan fungeren. Willem Kuiper van Franeker wordt secretaris.
De commissie van beroep kreeg in de persoon van S. de Jong (Philidor) een nieuw lid. Na 29 jaar trad Henk van Willigenburg terug uit de commissie waarvan hij de laatste decennia ook voorzitter was. Op voorstel van Adriaan Raap (Neo) werd Henk benoemd tot erelid van de Friese Schaakbond. H.J. Dijkstra wordt de nieuwe voorzitter van de commissie van beroep, zo werd bekend gemaakt.

Met een discussie over jeugdaangelegenheden werd de vergadering besloten. Ten aanzien van de jeugd komt al jarenlang hetzelfde beeld naar voren. Op sommige plaatsen bloeit het jeugdschaken vurig op andere plaatsen is er hooguit sprake van een zuinig waakvlammetje. Alles staat en valt met enthousiaste jeugdleiders. Voorts is er het diepe besef dat wanneer de jeugd niet met het schaken in aanraking komt, op den duur het schaakleven gedoemd is te verdwijnen.

Ik geloof dat ik hiermee zo'n beetje de belangrijkste punten wel gehad heb. Schaakwoude had nog kritiek op de decentrale situering van de slotronde. Van Damwoude naar Emmeloord is toch wel een heel eind zo werd betoogd. Een centralere plaats van samenkomst, bijvoorbeeld Leeuwarden, werd bepleit. Het bestuur gaf aan dat het voor een roulatiesysteem is. Hoe meer clubs zich bezighouden met het organiseren van activiteiten hoe beter. Wij van Westergoo stemden daarmee in. Op verzoek van Adriaan Raap zullen de ereleden van de FSB voortaan weer speciaal welkom worden geheten wanneer ze ter vergadering verschijnen. Ook mee eens. Ere wie ere toekomt. HJD