Agenda ALV 5 september 2017 met toelichting


Agenda voor de algemene ledenvergadering van Schaakclub Westergoo
te houden op 5 september 2017 in Het Convent te Bolsward. Aanvang 20.00 uur


1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Verslag vorige ledenvergadering 
4. Mededelingen (van bestuur: geen)
5. Ingekomen stukken (bij bestuur geen)
6. Financiën (1. Verslag vorige seizoen; 2. Bevindingen kascommissie; 3 begroting nieuw seizoen; 4 benoeming nieuwe kascommissie)
7. Interne competitie (voorstel: herinvoering bekercompetitie via ko-systeem)
8. Externe competitie (2 x 8? Afhankelijk van opkomst/deelname)
9. Jeugd
10. Public relations
11. FSB/KNSB aangelegenheden
12. Bestuursverkiezing
13. Bijzonderheden leden
14. Rondvraag
15. Sluiting

De secretaris,
H.J.Dijkstra

Toelichting

Aan de leden van schaakclub Westergoo. Bijgaand de agenda voor de algemene ledenvergadering voorafgaand aan het seizoen 2017-2018 te houden op dinsdag 5 september 2017 te 20.00 uur in Het Convent te Bolsward. Het bestuur hoopt op uw aller aanwezigheid opdat wij samen kloeke besluiten kunnen nemen.

Ter toelichting op de agenda moge nog het volgende dienen:

- Het verslag van de vorige ledenvergadering 
- Mededelingen en ingekomen stukken zijn er tot op heden (30-08-2017) niet.
- Financieel doet Westergoo het momenteel niet gek. We hebben vorig jaar wat geld overgehouden en het banksaldo zo’n zeshonderd euro, mag er zijn. Geen reden om deze keer de contributie naar boven toe bij te stellen. Wel moet er een nieuwe kascommissie worden benoemd. Het overzicht over het vorig seizoen als ook de begroting voor het komend seizoen zijn op de site van Westergoo te raadplegen.
- Jan Nota heeft het bestuur schriftelijk voorgesteld een bekercompetitie te herintroduceren onder de naam Knock-out-cup. Onder het motto ‘Stilstand is achteruitgang’ heeft het bestuur besloten het voorstel over te moeten nemen en dit voor te leggen aan de ALV. Als de vergadering akkoord gaat vindt nog tijdens de vergadering de loting voor de bekercompetitie plaats.
- Wat betreft het bestuur keren ook de rapidavond en de snelschaakavond terug.
- Het is nog onzeker met hoeveel teams we aan de FSB-competitie kunnen deelnemen. Zijn twee achttallen haalbaar? Het hangt af van de opkomst en de bereidheid om uitwedstrijden mee te doen. E.e.a. moet dinsdag blijken. Een achttal en een viertal is natuurlijk ook mogelijk.
- Voorzitter Stornebrink zal ons informeren over de plannen die er bestaan over de KNSB-competitie en hoe men daar op zaterdagmiddag aan mee kan doen.
- Wedstrijdleider Boomsma heeft een jaarplanning gemaakt. Ook deze is op de site te vinden. Wat nog ontbreekt zijn (vanzelfsprekend) de FSB-wedstrijden. Die volgen zo spoedig mogelijk.
- Wat betreft het jeugdwerk koerst Westergoo op voortzetting van de samenwerking met de St Maartenschool.
- Ook het komend seizoen zal getracht worden iedere week een verslagje te publiceren in het digitale Bolswards Nieuwsblad, zodat men plaatselijk weet ‘dat we er nog zijn en wat we doen.’
- De secretaris is volgens het rooster periodiek aftredend. Hij is herkiesbaar, maar tegenkandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering bij de voorzitter worden ingediend.

Voldoende stof derhalve om met elkaar in goede harmonie te bespreken. En bij de rondvraag kunt u voor u belangrijke onderwerpen ter tafel brengen. Nogmaals: we rekenen op uw komst.

 

Het bestuur van Westergoo

H.J.Dijkstra, secretaris