(Concept)Verslag van de algemene ledenvergadering van Schaakclub Westergoo;
Gehouden op 4 september 2018 in Het Convent te Bolsward.

Aanwezig: zeventien leden waaronder twee ereleden:
Feenstra, Boomsma, Stapersma, De Jong, Van der Pal, Stornebrink, C. Banning, De Boer, Hageman, Bonnema, Dölle, Nota, Hylkema, Leeverink, Niemarkt, Bonthuis en Dijkstra.
Bericht van verhindering: Viersma, Bergsma, Verheggen en Sikma.
Afwezig: J. Altena, Smit en De Leeuw.

1. Opening
Voorzitter Stornebrink heet een ieder welkom. Hij constateert tot zijn vreugde dat veel leden gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging tot bijwonen van de algemene ledenvergadering. Een bijzonder woord van welkom is er voor de beide ereleden en voor Sibbele Bonthuis die in het Heitelân is teruggekeerd en heeft aangegeven graag voor Westergoo in een extern team te willen spelen.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld, met dienverstande dat bij het punt interne competitie de loting voor de KO-wedstrijd wordt ingelast.
3. Verslag vorige ledenvergadering
Het verslag wordt onder dankzegging aan de opsteller ongewijzigd vastgesteld.
4. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen, zo deelt de secretaris mede ‘en’ zo voegt hij daar aan toe, ‘ ook geen ingekomen stukken’. Daarmee een voorschot nemend op agendapunt 5.
5. Ingekomen stukken
Zie mededeling bij punt 4.
6. Financiën
De kascommissie bestaande uit de heren Nota en De Jong brengt bij monde van eerstgenoemde verslag uit. De boeken zijn gecontroleerd en in orde bevonden. “’t Was dik voormekaar”, zo stelde Nota daarbij zijn duim opstekend. Voorgesteld wordt dan ook de penningmeester decharge te verlenen over het boekjaar 2017-2018. De vergadering neemt dit voorstel over. Er wordt een nieuwe kascommissie benoemd bestaande uit de heren Hageman en De Jong. De club staat er financieel redelijk voor. Dit is vooral te danken aan het feit dat enkele leden bovenop hun reguliere contributie de club ruimhartig sponsoren (Hulde!).
De voorzitter geeft een toelichting op de begroting voor het komend seizoen. De vergadering stemt in met de begroting. De contributie blijft ongewijzigd.
7. Interne competitie
Voor de interne competitie wordt het tempo aangepast aan het KNSB/FSB-tempo. (anderhalf uur plus bonus van dertig seconden) De wedstrijdleider krijgt de vrijheid (plicht)om in afwijking van de keizerindeling de spelers zodanig te paren dat iedereen zo veel als mogelijk een gelijkwaardige tegenstander heeft.
Op de laatste dinsdag voor Kerst vindt het rapidkampioenschap plaats (vijftien minuten p.p.p.p zonder bonus) en op de slotavond het snelschaakkampioenschap (vijf minuten p.p.p.p zonder bonus). In de herfstvakantie van 2019 wordt een simultaan gehouden tegen de clubkampioen van het seizoen 2018-2019. Voorts wordt besloten opnieuw een knock-out wedstrijd te houden. Het reglement voor de KO-wedstrijd wordt gewijzigd op het punt van het speeltempo. (Bij remise drie minuten vluggeren bonus; is het opnieuw remise dan wint de speler die zwart had in de eerste partij.)
8. Externe competitie
Het bestuursvoorstel om deel te nemen aan de FSB-competitie met drie viertallen wordt overgenomen. Het is nog niet bekend hoe en waar de teams worden ingedeeld. Afhankelijk van de opkomst en de KNSB-rating zullen de opstellingen worden bepaald.
9. Jeugd
Westergoo zal zijn steentje blijven bijdragen aan het schaakonderwijs op de RK St Maartenschool. Boomsma geeft aan dat hij vooral de woensdagmiddag behoorlijk inspannend vindt en overweegt de dinsdagse competitieavond aan zich voorbij te laten gaan. De vergadering zou een dergelijke gang van zaken betreuren. Gezocht wordt naar een oplossing zodat de competitieleider gewoon in functie kan blijven. Iedereen die wil helpen is welkom!
Ook in 2018 organiseert Westergoo wederom een jeugdtoernooi. (Datum zaterdag 8 december).De verwachting is dat de sponsoren ook dit jaar weer over de brug komen. Het toernooi moet zich in beginsel zelf bedruipen.
10. Public relations
De secretaris zal dit seizoen opnieuw proberen regelmatig een verslagje aan te leveren voor de digitale versie van het Bolswards Nieuwsblad.
11. FSB/KNSB aangelegenheden
De secretaris stelt dat de KNSB te kampen heeft met een teruglopend ledental. Mensen voelen er tegenwoordig minder voor om zich aan te sluiten bij een vereniging. Het aantal verenigingen loopt terug, ook door fusies.
Op 5 september wordt in Heerenveen een vergadering gehouden van een groep enthousiastelingen die de FSB uit het slop willen trekken door een commitment aan te gaan voor drie tot vijf jaar. Middels een nieuwe organisatiestructuur worden de opgaven (jeugd, pr, sponsoring, competitie, toernooien, website) opgepakt. Sibbele Bonthuis vertegenwoordigt Westergoo in Heerenveen.11. Bestuursverkiezing
Sikma (penningmeester) is aftredend en herkiesbaar. De ledenvergadering stemt hiermee in.
12. Bijzonderheden leden
Niet aan de orde.
13. Rondvraag
Erelid Feenstra vraagt of de schaakbond ook is ‘bevraagd’ op het punt van het wel of niet handhaven van de zomertijd. Bij het bestuur is daarover niets bekend.
Bonthuis waarschuwt dat er mogelijk wijzigingen optreden in het BTW-regime voor schaakclubs. Wanneer daar aanleiding toe is zal het bestuur adequaat reageren, bijvoorbeeld door tussentijds met een contributievoorstel te komen.
Penningmeester Sikma zal na zijn vakantie formulieren rond doen laten gaan die getekend moeten worden door de leden (zo zij dat willen). Op die manier wapent Westergoo zich tegen sancties op basis van de nieuwe privacy-wetgeving.
14. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om twintig over negen de vergadering. Hij dankt de leden voor hun positieve inbreng en wenst eenieder een goed schaakseizoen.

De secretaris,
H.J.Dijkstra